Chiude
NOVITÀ Direttamente dal produttore! Alta efficienza La magia del fuoco nella tua casa

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat


Technical Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Tartalom
Adatvédelmi Szabályzat Technical Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft ....2
I. Az adatkezelés célja: ......................................................................................................3
II. Adatkezelő, adatfeldolgozó személye ...........................................................................5
III. Szabályzat hatálya .......................................................................................................6
IV. Fogalmak .....................................................................................................................7
V. Adatkezelés elve ..........................................................................................................8
VI. Adatkezelés jogalapja ................................................................................................10
VII. Kezelt adatok köre ....................................................................................................12
VIII. Adattovábbítás .........................................................................................................17
IX. Adatkezelés időtartama .............................................................................................17
X. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen ......................18
XI. Tájékoztatás kérése ...................................................................................................19
XII. Helyesbítés kérése, adatok törlése, korlátozása, zárolása .......................................21
XIII. Igényérvényesítés ....................................................................................................24
XIV. Jogérvényesítési lehetőségek ..................................................................................25
XV. Adatbiztonság ...........................................................................................................26
XVI. Naplózási adatok .....................................................................................................27
XVII. Cookie ....................................................................................................................27
XVIII. Külső Értékesítő Szolgáltatók ...............................................................................28
XIX. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok .......................................... 29
XX. Nyilatkozat ...............................................................................................................29
XXI. Bejelentés, panasz megtétele ................................................................................ 31
2


Adatvédelmi Szabályzat
Technical Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

A Technical Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Értékesítő)
számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség az, hogy a http://www.technical.hu/ weboldalt
(továbbiakban weboldal) látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmet
élvezzenek, a látogatók személyhez fűződő jogai ne sérüljenek.
Az Értékesítő az Adatvédelmi Szabályzat megváltoztatására a jogot- az időközben
módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolás miatt –
fenntartja.
A Szabályzat az Értékesítő által működtetett weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz
kapcsolódóan, weboldalon, személyesen, telefonon, e-mail-en, telefaxon és/vagy további más
módon, vagy fórumon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.
Az Értékesítő törekszik arra, hogy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
ajánlásait is betartsa, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
szóló 2015.október 29.-i ajánlását (https://www.naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10
09.pdf ).
A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak
kezdeményezésével Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen
Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor.
A jelen szabályzatban esetlegesen fel nem sorolt, a Weblap működésével és az Értékesítő
szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad az Értékesítő
tájékoztatást.
3

I. Az adatkezelés célja:
1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Értékesítővel kapcsolatba kerülő természetes
személyek (továbbiakban Felhasználó) adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és
rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek
magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági
állásfoglalásoknak megfelelően.
2. Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Értékesítő mindenben megfeleljen a
hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem
kizárólagosan
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény,
• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény,
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

3. Az Értékesítő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett
által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs
önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak
teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek
megteremtéséhez.
• A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Weblap Szolgáltatásainak
nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi
4

Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való
hozzáférésének megakadályozása; Felhasználó adatainak ajánlatkérésének,
szolgáltatáskérésének, rendelésének továbbítása, a Felhasználói jogosultságok (a
Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás
ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a
Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; Felhasználói Tartalmak (pl.
szolgáltatás értékelés) közzétételéhez tárhely biztosítása; a Weblap szolgáltatásainak
fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása;
szolgáltatáskeresés és -rendelés, valamint ajánlatkérés megkönnyítése; a visszaélések
elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése; a szolgáltatást nyújtó Partnerek
felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.
• Külön hozzájárulás alapján a Értékesítő a Felhasználó személyes adatait reklám
tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. Technical
Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Hírlevél, Hírlevél, e-DM, stb.) céljából
is felhasználhatja.
• A következő adatokat (felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám,
e-mail cím), amennyiben az ajánlatkérés, vagy a vásárlás a Weblapon bankkártyával
történt a Technical Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft az adatokat
továbbítja a OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő
részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében
végzett fraud-monitoring
Az adatkezelés akkor és csak akkor jogszerű, ha legalább a következő feltételek egyike
teljesül:
• az érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult saját, személyes adatai egy vagy több
konkrét célból előfordulható kezeléséhez;
• amennyiben az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges az
adatkezelőre vonatkozóan;
• az adatkezelés egy szerződés elégtételéhez szükséges, amely szerződésben az érintett
az egyik fél, vagy amely szerződés a megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő cselekmények megtételéhez elengedhetetlen;
5

• az adatkezelés egy természetes személy (például: érintett) létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
• az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges vagy ha az adatkezelés közérdekű;
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivételt képez, ha az érintett olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek elsőbbséget élveznek a korábban említett
érdekérvényesítéssel szemben.
• A közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre, az előző
pont nem alkalmazható.

Összefoglalva:
Az adatkezelés célja:
• Weboldalon nyújtott szolgáltatások, ajánlatkérés, vásárlás, megrendelése esetén a
szolgáltatás igénybevevőjének beazonosítása
• Reklámtartalmú levelek küldése esetén az adatkezelés célja reklámlevelek elküldése
e-mailen keresztül lehetséges vevőkhöz.
• Hírlevelek DM küldése esetén az adatkezelés célja azok továbbítása e-mailen
keresztül lehetséges vevőkhöz.

II. Adatkezelő, adatfeldolgozó személye
Adatkezelő: Technical Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság Székhely: Budapest, 1103 Kőér utca 16. Cégjegyzékszám: 01-09-161730 Adószám:
10685323-2-42 Ügyfélszolgálat: info@technical.hu, Tel: +36-1-260-2290
http://www.kandallos.hu/
Adatkezelő munkatárs az, akinek tevékenységével kapcsolatban az Értékesítő teljes
felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.
6

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. Hírlevél, e
DM) tekintetében az Értékesítő önállóan kezeli a Felhasználók adatait.
III. Szabályzat hatálya
1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. május hó 1. napjától további rendelkezésig vagy
visszavonásig hatályos.
2. Személyi hatály kiterjed
• az Adatkezelőre, továbbá
• a Munkatársakra, Partnerekre; valamint
• azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések
tartalmazzák,
• továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
3. Hivatkozva az előző pontban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az
alábbiakban kerül meghatározásra. Az Értékesítő elsősorban azoknak a természetes és (nem)
jogi személyeknek az adatait kezeli, akik
• telefonon, vagy az e-mail címre küldött adataikkal, weboldalon vagy a facebook
oldalon keresztül, ügyfélkapcsolat kialakítása céljából felvették a kapcsolatot az
Értékesítővel vagy
• telefonon, vagy az e-mail címre küldött adataikkal más okból vagy célból (pl.
állásajánlatra) jelentkeztek az Értékesítőhöz, vagy
• Értékesítő szolgáltatásait személyesen igénybe veszik.
• az Értékesítővel Munkatársi vagy Partneri viszonyban vannak.
4. Tárgyi hatály kiterjed az Értékesítő minden szervezeti egységében folytatott
valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az
elektronikusan és/vagy papíralapon történik.
7

IV. Fogalmak
• Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945 tartalmazza.
• értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási
feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
• Az Info törvény értelmében:
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve-azonosítható természetes személy.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező.
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
8

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

V. Adatkezelés elve
• Az Értékesítő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályokkal – így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete (GDPR) valamint info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó
nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó
jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzatnak megfelelően kezeli.
• Jelen szabályzat rendelkezése valamint az Értékesítő gyakorlata nem lehet ellentétes
az adatkezelési elvekkel.
• Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek
és törvényesnek kell lennie. Célhoz kötöttség elvének érvényesülni kell.
• Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a
cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek
megfelelően Értékesítő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül
szükséges. Arányosság, szükségesség elvének érvényesülni kell.
• A személyes adat az adatkezelés során mindaddig személyes adatnak kezelendő, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat,
ha az Értékesítő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
helyreállításhoz szükségesek.
9

• Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
• Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban
tárolt személyes adatok védelme érdekében az Értékesítő gondoskodik a véletlen vagy
jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés,
megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
• Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Értékesítő a személyes adatot az
érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni
kell azt a felhasználói magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldal használatával
elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás automatikusan kiterjed,
• Az Értékesítő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és
abban az esetben továbbítja, csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett
ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés
feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Értékesítő az általa
kezelt adatbázist más Értékesítőnek csak akkor továbbítja, ha az érintett
árajánlatkérést, rendelést eszközölt egy szolgáltatásra, melyet Értékesítő (Szolgáltató)
nyújt. Ez az érintett kifejezett hozzájárulását jelenti ehhez, mivel az adattovábbítás
nélkül az adott szolgáltatás nem rendelhető meg.
• Az Értékesítő szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, az érintett
kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait az Értékesítő a Partner(ek) felé
továbbíthatja, ha a Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek)
tevékenysége az Értékesítő érintett számára történő teljesítését elősegíti. Az
Értékesítővel jogviszonyban álló szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért
az Értékesítő felelősségét kizárja
• Az Értékesítő személyes adatot harmadik országban lévő Értékesítő vagy
adatfeldolgozó részére nem továbbít.

10

VI. Adatkezelés jogalapja
1. A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes
adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul és az
Adatkezelő előzetes tájékoztatást adott.
2. Az előzetes hozzájárulás csak akkor tekinthető elfogadhatónak a jog szerint, ha
mindhárom tartalmi követelményt egyaránt teljesíti. A három követelmény a
következők:
1. az önkéntesség,
2.a határozottság (egyértelműség)
3. a tájékozottság
3. A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely szolgáltatásának igénybevételével
(pl. ajánlatkérés, megrendelés, stb.), annak kezdeményezésével adja meg.
4. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli, az érintett
önkéntes adatszolgáltatása esetén. Az önkéntes hozzájárulásba, mint belegyezésbe az a
magatartás is beletartozik, amikor az érintett a weboldal használatával elfogadja, a
weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozást, beleértve a jelen
Adatkezelési szabályzatot is, és ez által rá automatikusan kiterjed.
5. A hozzájárulás egyértelmű következménye, hogy az érintett elfogadja az adatkezelés
tényét. Ha az adatkezelés az érintett önkéntes beleegyezésén alapszik, kétes esetekben
az Adatkezelőnek kötelessége bizonyítania, hogy az adatkezelési folyamatokhoz az
érintett beleegyezését adta.
6. A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen
üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való
felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön
külön visszavonható az Értékesítőtől. A Felhasználó a hozzájárulást egyes
szolgáltatások igénybevétele (pl. rendelés, ajánlatkérés) során külön jelölőnégyzet
kipipálásával is megadhatja.
7. Ha az érintett írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát oly módon adja meg, hogy az más
ügyletekre is vonatkozik, ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető
módon kell előadni a hozzájárulás iránti kérelmet, Fontos, hogy formailag érthető és
könnyen elérhető, egyértelmű legyen és egyszerű nyelvezettel rendelkezzen.
11

8. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, erről az
Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket.
9. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségére, tehát a visszavonásnak visszaható hatálya nincsen,
kizárólagosan a jövőben végzett adatkezelésre vonatkozik.
10. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, a 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy szükséges
mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt, az érintett személyes adatai
kezelhetőek, a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, valamint a
személyek élete, testi épsége vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításának
vagy megelőzésének érdekében.
11. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó
nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16.
életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan
cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos
jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú
Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az
Értékesítőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni,
illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó,
illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
jogszabályoknak. Az Értékesítő a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását
megadottnak tekinti.
12. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes
személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett
hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
13. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Értékesítő
a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek
felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön
hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően
is kezelheti.
12

VII. Kezelt adatok köre
• A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik
felelősséggel.
A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi,
számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
6.§-a.
• Ajánlatkérés, Rendelés, Közösségi oldal, Hírlevél,
A fenti esetekben az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
kapcsolatba kíván lépni, ajánlatkérés, rendelés céljából, vagy az adatkezelő híreiről, akcióiról,
kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával az
Adatkezelő DM, hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
A rendelés illetve ajánlatkérés során kezelt adatok a következők lehetnek: név, email cím,
telefonszám, cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), gyerekek életkora,
esetleges adószám. A Felhasználó a rendelés és ajánlatkérés során a megjegyzés rovatban
további személyes adatokat oszthat meg az ajánlatot Értékesítő Partnerrel és a Értékesítővel.
Ajánlatkérés
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
1. Az érintett a weboldalon megjelenő e-mail címre küldött egyeztethet az Adatkezelővel
az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
2. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el.
3. A Munkatárs az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton,
ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –
eljuttatja.
A kezelt adatok köre
13

-név
-e-mail cím


Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Rendelés,
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
1. Az érintett számára elérhető módon vagy fórumon keresztül elküldheti adatait és
megrendelési igényét az Adatkezelő részére.
2. Az Adatkezelő az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép, és
leegyezteti a megrendelési igény, valamint ingyenes tájékoztatást nyújt számára az
Adatkezelő szolgáltatásairól.
3. A kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő birtokába került egyéb adatokat, mint pl az
érintett vállalkozására vonatkozó működési és egyéb adatokat, az Adatkezelő
összekapcsolja az érintett által megadott adatokkal, és azokat üzleti titokként kezeli.
4. Adatkezelő a megrendelési igény pontosítása után vagy ajánlatot ad az érintett
számára, vagy vonatkozó szerződést küldi meg.
5. Adatkezelő a szerződés aláírását követően megkezdi az érintett számára a
szolgáltatások teljesítését.
6. Adatkezelő és érintett a szolgáltatások szerződésszerű teljesítését követően
teljesítésigazolást vagy jegyzőkönyvet vesznek fel.
7. Adatkezelő a szerződéseket, valamint teljesítésigazolásokat saját Archiválási
szabályzata alapján letárolja.
8. Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha a megrendelési igény elküldése során
megadja e-mail címét és/vagy telefonszámát, azon keresztül Adatkezelő vele
kapcsolatba lépjen, hogy a megrendelést pontosítsák, vagy hogy az érintett
megrendelését megerősíthesse.
Adatkezelő az érintettekkel kizárólag akkor kommunikál, és így az adatok célja akkor
válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az
Adatkezelőt.
14

A kezelt adatok köre
-név
-e-mail cím

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig
Közösségi portálok
1. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal
kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi
oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal
segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
2. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő
tartalmainak követésével, kedveléséhez.
3. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a
közösségi oldal lehetővé teszi.
4. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán
képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az
Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt
összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál
szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az
ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
5. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült
felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli
hozzájárulását a képek közzététele előtt.
6. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott
közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal
adatkezeléséről tájékoztatást a címen kaphat.
A kezelt adatok köre
-név
-e-mail cím


15

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
• Értékelés
Sikeres rendelés, esetén a Értékesítőnek lehetősége van értékelést kérni a Felhasználótól. A
Felhasználó által hozzáférhetővé tett szolgáltatás értékelések, vélemények – a Felhasználó
döntésétől függően nevének és cím szerinti településének megjelölésével vagy név nélkül cím
szerinti településének megjelölésével – bárki számára nyilvánosan hozzáférhetővé tehetőek.
• Marketing megkeresések
A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés során a
Technical Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által kezelt adatok: Felhasználó
vezeték- és keresztneve, email címe, felhasználói viselkedése (pl. rendelések, ajánlatkérések,
stb.).
Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon - így a
weboldalon keresztül - a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.:
név, email cím

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul
A kezelt adatok köre
név
e-mail cím

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy
személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről,
értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a
megerősítő levél kiküldését követő 15 napon belül, a 16. napon az Adatkezelő törli az
adatállományból.

16

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő
kattintások segítségével, statisztikát vezet.


Adatkezelés időtartama: érintett törléséig

• Nyereményjáték
A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett
nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

A kezelt adatok köre és célja
keresztnév – azonosítás, sorsolás alapja
telefonszám – kapcsolattartás
e-mail cím – kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
1. Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet
a nyereményjátékra.
2. Adatkezelő a játékszabályok szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az
adatokat és végrehajtja a sorsolást.
3. Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
4. Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé
teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek
figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel
lehetőségét.
5. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a
nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét
17

pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb
lépéseket tegyen.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

8. Minden adatkezelés esetén önálló adatállomány jön létre, ezért mindegyik adatkezelés bejelentés-köteles.
VIII. Adattovábbítás
• Ajánlatkérés, Rendelés
Ajánlatkérés, rendelés esetén az Értékesítő a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az
ajánlatkéréssel, rendeléssel egyidejűleg továbbítja a Felhasználó személyes adatait (név, email
cím, telefonszám,) és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt az ajánlatot Értékesítő
Partner felé ajánlat küldése céljából (ez az eset akkor fordulhat elő, ha kizárólagos területi
képviselet van bizonyos területen.

IX. Adatkezelés időtartama
• Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok
Az Értékesítő a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel, rendeléssel kapcsolatos
személyes adatokat az ajánlat, rendelés elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a
továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén a garanciális kötelezettség időpontjáig kezeli.
Az Értékesítő a személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek
teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.
• Megkeresés céljából kezelt adatok
Az Értékesítő az adatokat a Felhasználó visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes
adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából. A
Weblap egyes Szolgáltatásainak megszűnése, illetve Facebook alkalmazás törlése nem
18

eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl.
Technical Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Hírlevél, e-DM, stb.) – külön-külön
szükséges visszavonni.


• Ügyfélszolgálat
Az Értékesítő az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a
beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben
keletkezett levelezések kivételével.

X. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen
1. Az ajánlatkérés, rendelés során megadott adatok módosítását a Felhasználó az
Értékesítő felé tudja jelezni az Értékesítő által megadott elérhetőségeken. Amennyiben
a A Felhasználó adatmódosítási szándékát az Értékesítő felé jelzi az ügyfélszolgálati
email címen.
2. A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott
hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. Technical Tüzeléstechnikai Szolgáltató és
Kereskedelmi Hírlevél, e-DM) az info@technical.hu email címen vagy a Technical
Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.. postai címen és a
info@technical.hu email címen vonható vissza..
3. A Felhasználó a fentiektől eltérő esetekben – az ún. kötelező adatkezelés kivételével –
a info@technical.hu email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését
az Értékesítőtől. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli az
Értékesítő , ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett az Értékesítő zárolja a személyes adatot,
19

ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adatot kizárólag addig kezeli az Értékesítő , ameddig fennáll az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó
hozzájárulásának visszavonását követően az Értékesítő a IX pont szerint a
továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.
4. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a info@technical.hu
ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján,
o ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Értékesítőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Értékesítő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún.
kötelező adatkezelés esetét;
o ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
o valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
5. Ha az Értékesítő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is -
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján
tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
6. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Értékesítő a Felhasználó
adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére,
ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

XI. Tájékoztatás kérése
• A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Értékesítő által a Weblap
szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a
info@technical.hu email címen, a +36 1/260-2290 telefonszámon. Az Értékesítő a
Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott
szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó
által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
20

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Értékesítő a kérelem
benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
• A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az
érintettnek tájékoztatási joga, vagy más néven „hozzáférési joga” van: A jog
érvényesítése közben az Adatkezelő tájékoztatást ad:
1. az általa kezelt adatokról
2. személyes adatok kategóriáiról
3. az adatkezelés céljáról,
4. az adatkezelés jogalapjáról,
5. az adatkezelés időtartamáról,
6. adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól,
7. amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó
minden elérhető információról,
8. adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint
a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
9. adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
10. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá
11. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás
jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

• 4. A tájékoztatás abban az esetben ingyenes, ha az azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz a tájékoztatást kérő még nem nyújtott be a
naptári évben. Egyéb esetekben a tájékoztatást kérőre költség szabható ki. Ha az
adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, a
már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni,
• Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Értékesítőt tájékoztatás adása,
21

adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Értékesítő
a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes
adatokat rendelkezésre bocsátja.
• A 2011. évi CXII. törvény alapján, tájékoztatást meg kell tagadni. Az Adatkezelő
ezúton hívja fel erre az érintettek figyelmét. A törvény alapján akkor kell megtagadni
a tájékoztatást:
-ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának
rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az
adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének
egyéb korlátozását.
-az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a
bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága
érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az
Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások
gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi
kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az
ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme
érdekében.
• Adatkezelő köteles értesíteni évente a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságot az elutasított tájékoztatási kérelmekről tárgyévet követő év január 31-éig.
XII. Helyesbítés kérése, adatok törlése, korlátozása, zárolása
• A helyesbítés joga: Az érintett jogosan kezdeményezheti a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatok helyesbítését, mely kérését az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül végre kell hajtania. Az adatkezelés céljától függően, az érintett jogosult arra,
hogy hiányos személyes adatok kiegészítését kérje, egy kiegészítő nyilatkozat tétel
útján. Ugyanakkor az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is a
személyes adatokat, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.
22

• Az a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete alapján az Adatkezelő köteles törölni az adatokat (a fenti eseten kívül), ha
az adat kezelése jogellenes;
1. az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
2. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
3. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
4. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
5. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
6. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
7. a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében
említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
• Ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozott egy személyes adatot, és azt
köteles törölni a fentiek értelmében, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kezdeményezte a
szóban forgó személyes adatokra vonatkozó linkek vagy ezen személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ezt az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével– ideértve technikai intézkedéseket –
kell megtennie.
• Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog”
EU-s rendelet korlátaira:
1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása;
23

3. népegészségügy területét érintő közérdek;
4. az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
5. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
• Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett
kezdeményezheti az Adatkezelő által való adatkezelés korlátozását.
• Ha a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell, kizárólag akkor
amennyiben az a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető. Kizárólag
addig kezelhető az így zárolt személyes adat, amíg érvényben van az az adatkezelési
cél, amely kizárta a személyes adat törlését. Az adatokat egyértelműen zárolni kell, ha
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, és a szóban forgó
adat(ok) helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg. Ebben az esetben a
zárolás időtartama addig érvényes, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok
pontosságát.
• Az adatokat zárolni kell az EU rendelete alapján, ha
1. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
3. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
• Zárolt adatok (a tárolás kivételével) kizárólag abban az esetben kezelhetőek,
amennyiben az érintett hozzájárul, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekét, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekét képviseli.
24

• A törvény korlátozhatja az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát, az
állam külső és belső biztonsága érdekében. Ebbe a következők tartoznak bele:
1. a honvédelem,
2. a nemzetbiztonság,
3. a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése
4. a büntetés-végrehajtás,
5. állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekek,
6. az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekek,
7. a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek,
8. a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása
céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is,
9. az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
• Az Adatkezelőnek kötelessége, maximum a kérvény beérkezésétől számított 15 napon
belül tájékoztatni az érintettet a kérvényről alkotott döntéséről - amennyiben nem
indokolja meg ennek késedelmét - és/vagy helyesbíti, és/vagy törli és/vagy zárolja az
adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt
kizáró ok.
• Az Adatkezelő írásban értesíti az érintettet adatai a helyesbítésről, a törlésről, vagy az
adatkezelés korlátozásának megtörténtéről, továbbá mindazokat, akiknek korábban az
adato(ka)t adatkezelés céljára továbbították, átadták. Amennyiben az érintett
kérvényezi az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel az értesítés mellőzhető. Az
Adatkezelő arról is köteles írásban értesíteni az érintettet, ha az érintett joggyakorlása
valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi
okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadsághoz és a bírósághoz fordulás lehetőségét.
XIII. Igényérvényesítés
• A korábban az Értékesítő részére megadott email címről érkezett igényt az Értékesítő
a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban
25

benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – az Értékesítő
vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói
minőségét.
• Amennyiben az Értékesítő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem
az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti
a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését,
valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a
személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
• A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve
másolatának a info@technical.hu ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a
Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban
részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a
Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek
• A tiltakozáshoz való jog: Személyes adatainak kezelése, illetve a profilalkotást ellen
az érintett tiltakozhat, ha
1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
• Az Adatkezelő megvizsgálja a tiltakozást, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja az érintettet a kérvény benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül. Ez az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével jár.
Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő megszünteti az
adatkezelést, a további adatfelvételt és adattovábbítást is, továbbá az adatokat zárolja,
valamint értesíti a tiltakozás tényéről, illetve az annak alapján tett intézkedésekről,
döntésekről mindazokat a partnereket, akik részére a tiltakozással érintett személyes
26

adatait korábban továbbította. Továbbá az értesítettek is kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
• Amennyiben az érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, vagy az Adatkezelő
nem tartja magát a hivatkozott határidőhöz, jogosult bírósághoz fordulni, a döntés
közlésétől számított 30 napon belül.
• Bírósági jogérvényesítés: Az érintett bírósághoz fordulhat a jogainak megsértése
esetén. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő köteles bizonyítani,
hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályban foglaltakkal megegyezik
• Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Ha az Adatkezelő megsérti
az érintett személyiségi jogát az érintett adatainak jogellenes kezelése vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegése által, az érintettnek jogában áll
sérelemdíjat követelni az Adatkezelőtől.
• Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
XV. Adatbiztonság
• Az Értékesítő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és
kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a
Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát
az adatkezelés teljes folyamata során.
• Az Értékesítő Magyarország területén, riasztóval ellátott, őrzött Budapest, 1103 Kőér
utca 16. székhelyén tárolja a Felhasználók személyes adatait.
• Az Értékesítő adatkezelőként garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság
és az erőforrások tekintetében – hogy követelményeinek teljesülését biztosító
technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát
is az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint info
törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel összhangban
• Az értékesítő biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre
feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség
27

hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok
vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
• Az Értékesítő megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik., az adatkezelés
jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és
szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.

Az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatok kiemelt gondoskodást igényelnek
az Adatkezelőtől, különösen:
1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedések, ezen belül a
szoftver és hardver eszközök védelme, illetve a fizikai védelem (hozzáférés
védelem, hálózati védelem);
2. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedések, ezen
belül a rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos
kezelése (tükrözés, biztonsági mentés);
3. Az adatállományok vírusok elleni védelme (vírusvédelem);
4. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelme, ezen
belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelem, illetve az
ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatósága
(archiválás, tűzvédelem).
XVI. Naplózási adatok
• A Weblap használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós
események (pl. regisztráció, ajánlatkérés, rendelés). Ezen adatok naplózását a rendszer
folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a
Weblap szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az
adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal.

XVII. Cookie
A cookie-t a weboldal nem használ.
28

XVIII. Külső Értékesítő Szolgáltatók
• A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon
megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső
szolgáltatások (pl. iWiW, Twitter, Facebook) üzemeltetője minősül a személyes
adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi
szabályzata az irányadó. A Szolgáltatások keretében beágyazott, de külső Értékesítő
által fenntartott szolgáltatások (pl. Facebook által biztosított „Kérdezz, mi felelünk”)
vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként.
• Az Értékesítő weblapján elérhető alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a
Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat
bocsátja az Értékesítő rendelkezésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a
Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben valamely
Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési Tájékoztató
megfelelően irányadó az Értékesítő adatkezelésére, egyebekben a Facebook
szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a
Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók. Az alkalmazások törlése a Facebook
felhasználói beállítások között (http://www.facebook.com/settings?tab=applications)
(az alkalmazás menüpontban) kezdeményezhető.
• Értékesítő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra
mutatnak, amelyeket nem az Értékesítő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását
szolgálják. Az Értékesítőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett
weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
• Az Értékesítő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak,
miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő
végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az
adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet
adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”. A XVI. pontban leírt részek
tájékoztatást adnak az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal
(magyarul: süti) kapcsolatban.
29

XIX. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok
• Az Értékesítő a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló
társaságokat vesz igénybe, amelyek az Értékesítőtől függetlenül végzik
tevékenységüket.
• Az Értékesítő a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását is
használhatja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ
információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap
használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó
IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc.
átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja
elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az
információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a
látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a
látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói
magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más
weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a
Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi
irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A
Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a
cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk
találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/key
terms/
XX. Nyilatkozat
Az Értékesítő kijelenti, hogy
• az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) rendelkezéseit tartja
magára nézve kötelezőnek
30

1. az adatkezelés során az Értékesítő tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag azok a Munkatársak és külső Partnerek ismerhetik meg, akiknek az
adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
2. az átláthatóság elvének megfelelően odafigyel arra, hogy a mindenkor hatályos
adatvédelmi szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen,
ezzel érvényre juttatva a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a
hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok
biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az
adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat
alakít ki.
3. az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó
informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi
intézkedést megteszi, biztosítja az általa kezelt adatok megőrzése érdekében.
4. lehetőségeihez mérten mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés,
megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai
feltételek garantálása érdekében.
5. a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért
felelősségét kizárja.
6. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az
esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más Értékesítővel csak
abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul,
vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes
személyes adatra nézve teljesülnek vagy ha a szolgáltatás teljesítése miatt ez
elengedhetetlenül szükséges.
7. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális
vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie
és működtetnie nem szükséges.
8. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó
részére nem továbbít, nem ad át.
9. belföldi adatkezelő részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az Értékesítő által kezelt személyes adatok továbbításának
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes
31

adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.
10. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.
11. megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált
adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Értékesítő
gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés,
valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés
megakadályozásáról.
XXI. Bejelentés, panasz megtétele

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen,
telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton,
elektronikus levélben) közölhesse.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az a megrendelt szolgáltatásra,
és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát
szóban vagy írásban közölni kívánja.

3. A kezelt adatok kezelésének célja a panasz azonosítása és a törvényből származó
kötelezettségek, kötelező adatok felvétele. Kezelt adatok köre panaszbejelentés esetén:

panasz azonosítója
név*
panasz beérkezésének időpontja*
telefonszám
a hívás időpontja*
32

a beszélgetés során megadott személyes adatok
számlázási/levelezési cím
panaszolt szolgáltatás
csatolt dokumentumok
panasz oka*
maga a panasz*

4. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
1. Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más
által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
2. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő
nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
3. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
4. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
5. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti
rendezésére.

6. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati
példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV.
törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.


Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy
jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel,
panasszal élhet:
33


Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 552
Budapest,2017.04.01.

Oldaldobozok